1. „Trener Osiedlowy” jest zadaniem realizowanym przez Chrobry Głogów S.A ze środków finansowych Gminy Miejskiej Głogów .
2. Treningi prowadzone w ramach realizacji zadania mają charakter animacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży.
3. Animacja może mieć formę stacjonarną (boiska szkolne w 7 lokalizacjach w mieście), wyjściową lub wyjazdową (odbywającą się poza terenem boiska).
4. Dzieci i młodzież w czasie animacji nie znajdują się pod opieką „Trenera Osiedlowego” w prawnym tego słowa znaczeniu.
5. Szczegółowy plan i program animacji oraz przyporządkowany dla każdego boiska trener- animator, znajduje się na stronie internetowej programu www.trenerosiedlowy.glogow.org, a bieżące informacje są publikowane na stronie Trenera Osiedlowego Chrobry Głogów na Facebooku.
6. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zagrażających zdrowiu i życiu użytkowników boiska Trener osiedlowy może zabronić korzystania z obiektu.
7. Dzieci i młodzież w animacji uczestniczą: na własną odpowiedzialność, w przypadku osób pełnoletnich, bądź na odpowiedzialność rodziców lub opiekunów prawnych, w przypadku osób niepełnoletnich.
8. Osoby, które decydują się uczestniczyć w animacji, mają bezwzględny obowiązek stosowania się do poleceń wydawanych przez animatorów „Trenerów Osiedlowych”, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa oraz zasad postępowania ze sprzętem sportowym oraz przestrzegają regulaminów poszczególnych obiektów, na których jest realizowane zadanie.
9. W czasie animacji uczestnicy powinni posiadać odzież i obuwie sportowe.
10. W czasie animacji uczestników obowiązuje kultura osobista oraz bezwzględny zakaz używania niecenzuralnych wyrazów.
11. Uczestnictwo w animacji oraz imprezach realizowanych w ramach programu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na: upublicznianie swojego wizerunku przez organizatora na potrzeby promocji zadania, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000 r., Nr 80, poz. 904 ze zm.) oraz zgodą na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883), wyłącznie na potrzeby realizacji działań.
12. Uczestnictwo w zajęciach jest jednoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.